Under april månad har vi genomför intervjuer med äldre, närstående och personal på Ljustagårdens äldreboende. Tillsammans med FOU Västernorrland har vi gjort en så kallad ”nolltestning” där vi samlat in data för att testa den enkät som ligger till grund för vår utvärderingsmetod, Norrlandicus-metoden*.

Intervjuerna har genomförts på två av äldreboendets avdelningar. Totalt har Ljustagårdens äldreboende fyra avdelningar med åtta lägenheter på varje avdelning, två av dessa är reserverade för demenssjuka och två för äldre som behöver extra hjälp.

*Norrlandicus-metoden tar avstamp i den nationella värdegrunden för äldreomsorgen och syftar till att undersöka om införandet av en innovation i de äldres närmiljö eller omvårdnad förändrar deras upplevelse av att ha ett värdigt liv.

 

IMG_8924
Anna-Britt synar enkäten som handlar om
värdighet och välbefinnande.

IMG_8914
En liknande enkät besvaras av den personal som
känner Anna-Britt bäst.

IMG_8907
Några av frågorna kräver en extra stunds betänketid.