Företag

Norrlandicus erbjuder en öppen innovations- och testmiljö där privata och offentliga aktörer får möjlighet att validera innovationer (produkter, tjänster och arbetssätt) för att se om de tillför ett ökat värde i en vård- och omsorgsprocess för äldre och om innovationen möter slutanvändarens faktiska behov.

Testmiljö och utvärdering

Testmiljön består av ett antal testbäddar. En testbädd kan exempelvis vara ett äldreboende, ett serviceboende eller äldre som bor i eget hem. I testbäddarna utvärderas innovationen utifrån ett triangulärt perspektiv där äldre, närstå­ende och vård- och omsorgspersonal är delaktiga. Utvärderingsmetoden som kallas Norrlandicus-metoden är framtagen genom vetenskapligt arbete och tar avstamp i den nationella värdegrunden för äldreomsorgen.
Testmiljön är öppen för alla aktörer (privata och offentliga) som uppfyller Norrlandicus testkrav. Dessa är i korthet:

  • Innovationen är skapad utifrån ett identifierat behov kopplat till en verklig vård- och omsorgsprocess och/eller äldres och närståendes behov.
  • Innovationen (produkten/tjänsten/arbetssättet) måste vara verifierad

Läs mer om Norrlandicus-metoden här »