Vad är Norrlandicus?

Norrlandicus är en testmiljö (som består av ett antal testbäddar) inom äldreomsorgen. En testbädd kan exempelvis vara ett äldreboende eller serviceboende. I testmiljön får privata och offentliga aktörer möjlighet att utvärdera innovationer (produkter, tjänster och arbetssätt) för att se om de tillför ett ökat värde i en vård- och omsorgsprocess för äldre och om innovationen möter slutanvändarens faktiska behov. Utvärderingen av innovationen sker utifrån ett triangulärt perspektiv där äldre, närstående och vård- och omsorgspersonal är delaktiga. Sättet att utvärdera kallas Norrlandicus-metoden och är framtagen genom vetenskapligt arbete och tar avstamp i den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. Metoden är i sig en innovation genom att vara först ut med utvecklingen av ett tidigare orört forskningsfält.

Läs mer om Norrlandicus-metoden här »
Fullständig beskrivning av Norrlandicus 2014 »

Finansiering och partnerskap

Norrlandicus är ett forsknings och – utvecklingsprojekt finansierat av VINNOVA och Länsstyrelsen i Västernorrland. Projektet koordineras av socialtjänsten Sundsvalls kommun och ägs av ett partnerskap där Mittuniversitetet, FoU Västernorrland , Åkroken Business Incubator, Investera Mittsverige AB och Krambo AB ingår.