Utvärderingsmetoden

Norrlandicus – En unik utvärderingsmetod inom äldreomsorgen

Norrlandicus använder sig av en helt ny utvärderingsmetod. Den är unik i sitt slag med sitt utvärderingsfokus på ett värdigt liv för de äldre, något som hittills saknats inom äldresektorn. Metoden undersöker om införandet av en innovation i de äldres närmiljö förändrar deras upplevelse av att ha/få ett värdigt liv, samtidigt som även innovationens användbarhet och nytta mäts. Det är de äldre, deras närstående och vård- och omsorgspersonal som är centrala i denna metod, det är de som testar innovationen.

Som stöd i utvärderingen finns experter från akademin och näringslivet med mångårig erfarenhet av utvärdering av användbarhet, vård- och omsorgskvalitet, innovationskraft, affärsmodeller, funktionalitet och hälsoekonomiska aspekter.

Ramverket

Målgruppen är äldre personer med åldersrelaterade behov. Norrlandicus-metoden undersöker om införandet av en innovation i de äldres närmiljö eller omvårdnad förändrar deras upplevelse av att ha ett värdigt liv. Vad som menas med värdigt liv härleds från Socialstyrelsens dokument om värdegrunder i omsorgen av äldre, som benämns värdighet och välbefinnande i publikationen SOSFS 2012:3.

Utifrån värdegrundsbegreppen har ett fåtal faktorer härletts, för vilka Norrlandicus forskarteam utvecklat frågebatterier (uppsättningar av ”items”) med mätskalor för faktorerna. På en principnivå är frågebatterierna generella. På detaljnivå anpassas testet utifrån den specifika innovationen och dess reella kontext. Mätningarna utförs sedan i tre målgrupper; äldre, närstående och vård- och omsorgspersonal.

Kärnan i Norrlandicus-metoden

Redovisning av resultat

En innovation kan påverka den äldre direkt eller indirekt. Syftet är att belysa de effekter som innovationen medför och hur den påverkar de närmast berörda vid ett införande i äldresektorn. Som resultat ges en statistisk beskrivning av strukturen hos faktorerna utifrån de tre perspektiven, för att kunna se om upplevelsen av värdigt liv förändras vid introduktionen av en viss innovation. Dessutom utvärderas innovationen utifrån kriterier i den internationella användbarhetsstandarden (ISO 9241-11).

Innovationens effektivitet och ändamålsenlighet kan mätas och tillsammans med de framtida användarnas tillfredsställelse av innovationen även visa på potentiell nytta för aktuell vårdorganisation, äldresektorn som helhet eller vid personlig användning. Resultaten av tester utförda hos Norrlandicus kommer alltså både äldresektorns innovatörer och dess primära intressenter till godo.